หน้าแรก

      ไม่มีความเห็น บน หน้าแรก
previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

ประวัติคณะ

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ตั้งอยู่เลขที่ 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ บนที่ดินสาธารณะประโยชน์โนนบักบ้าเนื้อที่ 535  ไร่  2 งาน 32 ตารางวา ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยสำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ตั้งอยู่ ณ ชั้น 6 อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

พ.ศ.2545 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2545 ประกาศการแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏศรีสะเกษ  โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุวิทย์ คุณกิตติ) โดยแบ่งส่วนราชการในระดับคณะเป็น 2 คณะคือ คณะวิทยาการวิชาชีพ และคณะวิทยาการศึกษาทั่วไป

พ.ศ.2547 วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏศรีสะเกษได้รับการยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ”คณะทั้งสองจึงถูกปรับเปลี่ยนตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่เป็น “คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์” โดยแบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ออกเป็น 1 สำนัก 4 ภาควิชา คือ สำนักงานคณบดี ภาควิชา ครุศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ภาควิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ และภาควิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ

          พ.ศ. 2549 วันที่ 23 มิถุนายน 2549 ปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้ประกอบด้วย 1 สำนัก 2 ภาควิชา คือสำนักงานคณบดี ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

           

          พ.ศ. 2552 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้ปรับโครงสร้างการบริหารหน่วยงานภายในคณะ เป็นแบบการบริหารงานโดยโปรแกรมวิชา ตั้งแต่เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2552 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการประกอบด้วย 1 สำนักงานคณบดี และ 22 โปรแกรมวิชาหลัก ซึ่งทำให้ระบบการบริหารงานของคณะ และโปรแกรมวิชาคล่องตัวขึ้น ทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างเต็มศักยภาพ

          พ.ศ. 2554 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ประกอบด้วย 1 สำนักงานคณบดี 28 โปรแกรมวิชาหลัก และ 5 หน่วยงานภายในสังกัด

พ.ศ. 2556 ปัจจุบันคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้ปรับโครงสร้างการบริหารหน่วยงานภายในคณะ ประกอบด้วย 4 คณะ 1 วิทยาลัย คือ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  คณะครุศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *