บุคลากร

      ไม่มีความเห็น บน บุคลากร

ทำเนียบผู้บริหารมหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร

รักษาราชการแทนอธิการบดี

ผศ.ดร.ประดิษฐ ศิลาบุตร

ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.สหัสา พลนิล

รองอธิการบดี  

ดร.ชูวิทย์ นาเพีย

   รองอธิการบดี

ดร.เจษฎา ชาตรี

รองอธิการบดี

ดร.วิมล หลักรัตน์

รองอธิการบดี

ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง

ผู้ช่วยอธิการบดี

                  ดร.อาสนะ เชิดชู 

                ผู้ช่วยอธิการบดี

ดร.เชี่ยวชาญ แสงทอง

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ดร.นภวรรณ ชาติมนตรี

คณบดีคณะครุศาสตร์

ผศ.ดร.เอมอร แสนภูวา

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ดร.ภาดล อามาตย์

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

นายสุรศักดิ์ จันทา

คณบดีวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

ดร.เจษฎา โพนแก้ว

ผอ.สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ

นายอธิชาติ บุญญยศยิ่ง

รอง.ผอ.สำนักส่งเสริม

และบริการวิชาการ

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *